Măsura M6.6 – Activități neagricole

Published by Delia on

Tipul măsurii:

☒ SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii

Măsura are ca scop diversificarea activităților economice de pe teritoriul GAL Lider Bistrița-Năsăud.

Corelare SWOT: Resurse bune din punct de vedere al lemnului, nisipurilor și gipsurilor, dar un nivel scăzut de competitivitate al sectorului exploatare forestieră și minier, care prin încurajarea unor activități de prelucrare ar putea fi stimulat să genereze plus-valoare în teritoriu. Un număr mare de elemente de patrimoniu imaterial, care cu susținerea potrivită (investiții în ateliere meșteșugărești) ar aduce venituri alternative teritoriului. Resurse turistice moderate, insuficient valorificate (investiții minime în sectorul turistic ar putea ajuta semnificativ valorificarea potențialului).

Obiectiv de dezvoltare rurală la care măsura contribuie: „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).

Obiectivul specific: OS5: Sprijinirea formelor asociative și a creșterii valorii adăugate a bunurilor și serviciilor produse în teritoriu.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) 1305/2013, „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”, litera (a) punctul (ii) „Ajutor la înființarea întreprinderii pentru […] Activități neagricole în zona rurală.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013, „facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă”.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – pornind de la interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[1], inovarea se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere cifrele de performanță economică și profilul economic prezentate în Analiza Diagnostic și SWOT, este evidentă lipsa unei activități economice diverse în teritoriul GAL. Astfel, apariția unor afaceri neagricole, focalizate pe punctele forte ale teritoriului ar fi un element inovativ. De asemenea, la selecție vor fi încurajate proiectele care demonstrează concret elemente de inovare.

Protecția mediului – Prin stabilirea unor criterii de protecția mediului de bază în etapa de eligibilitate și prin încurajarea unei abordări cât mai ecologice în etapa de selecție.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 6.2, 6.3, 6.4;

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este determinată de 2 aspecte: primul are o importanță imediată economică, și anume faptul că prin proiectele pe care le va finanța va contribui la diversificarea surselor de venit ale teritoriului. Astfel, actorii locali vor fi mai rezistenți la amenințări și mai flexibili pentru a profita de eventualele oportunități pe care le poate aduce contextul socioeconomic. Mai mult, prin criteriile de selecție a proiectelor finanțate se asigură dezvoltarea unor puncte forte ale teritoriului, astfel încât se contribuie la dezvoltare durabilă. Al doilea aspect este legat de identitatea teritoriului, deoarece prin finanțarea de proiecte care să sprijine activități meșteșugărești se vor conserva și promova elementele de patrimoniu imaterial al teritoriului, iar afluxul de produse meșteșugărești pe piața locală (care pot fi comercializate și local, pentru turiști), vizibile de către localnici, va crește sentimentul de apartenență și mândrie locală.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
 • Beneficiari direcți: Beneficiari privați (microîntreprinderi și întreprinderi mici);
 • Beneficiari indirecți: Ceilalți actori economici locali (care pot avea rol de furnizori, distribuitori sau colaboratori pentru afacerile nou-dezvoltate);
 1. Tip de sprijin
 • Sprijin forfetar conform legislației în vigoare.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:

 • În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte de dezvoltare de afaceri noi sau diversificarea unor afaceri deja existente în domenii neagricole. Acțiunile trebuie să fie conform planului de afaceri atașat la cererea de finanțare, într-unul din următoarele domenii: cod 1822 (rev1) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), cod 1771 și 1824 (rev1) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a,, Grupa 162 (rev1) Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale, Grupa 234 (rev1) Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan, cod 2670 (rev1) Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei, Grupa 310 (rev1) Fabricarea de mobilă, cod 5521 și 5523 (rev1) Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată (Numai pentru agropensiuni); cod 7721 (rev1) Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv (cu excepția activității de leasing operațional) cod 9602 (rev2) Coafura și alte activități de înfrumusețare; cod 4520 (rev2) Întreținerea și repararea autovehiculelor; cod 9601 (rev2) spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana; cod 9603 (rev2) Activitati de pompe funebre si similare; cod 7500 (rev2) Activitati veterinare; cod 5821 (rev.2) Activități de editare a jocurilor de calculator, cod 5829 (rev.2) Activități de editare a altor produse software, cod 6201 (rev.2) Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), cod 6202 (rev.2) Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei, cod 6203 (rev. 2) Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul, cod 6209 (rev 2) Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, cod 6311 (rev2) Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, cod 6312 (rev 2) Activităţi ale portalurilor web, cod 7111 (rev 2) Activităţi de arhitectură, cod 7410 (rev 2) Activităţi de design specializat, cod 7420 (rev 2) Activităţi fotografice, cod 7911 (rev 2) Activitati ale agentiilor turistice, cod 8219 (rev 2) Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat, cod 8230 (rev 2) Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, cod 9329 (rev 2) Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a., cod 9511 (rev 2) Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice, cod 9512 (rev 2) Repararea echipamentelor de comunicaţii, cod 9604 (rev 2) Activități de întreținere corporală.

Acțiuni neeligibile:

 • Acțiuni finanțate prin altă măsură din SDL
 • Acțiuni care urmăresc producția sau procesarea produselor agricole, așa cum sunt ele definite în Anexa 1 la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene.
 1. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită în HG 226/2015.
 • Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Lider Bistrița-Năsăud.
 • În cazul proiectelor cu o componentă de modernizare/renovare solicitanții vor trebui să se angajeze să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România specifice pentru sub-zona aferentă teritoriului Gal Lider Bistrița Năsăud.
 1. Criterii de selecție

Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care:

 • Prevăd o gamă cât mai variată de activități complementare;
 • Se vor încuraja proiectele care urmăresc comercializarea produselor pe piața locală, așa cum este ea definită de către PNDR;
 • Vor fi încurajate proiectele care propun achiziția de echipamente cu caracter inovativ și adoptarea de tehnologii noi/inovatoare. Elementele de inovare vor fi concret demonstrate prin planul de afaceri.
 • Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere. Vor fi încurajate proiectele care propun realizarea de investiții în sectoare cu potențial de creștere, în special tehnologia informațiilor și industrii creative.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
 • Suma acordată pentru proiecte este de 50.000€, sub formă de primă fixă, fără posibilitatea unor sume intermediară;
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori specifici domeniului de intervenție:

 • Cheltuiala publică totală: 437.480,28€
 • Locuri de muncă create: 6

[1] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572

Descarcă fișa măsurii M6.6

Categories: Frontpage

2 Comments

Pag-sign Up · # at #

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://www.binance.com/ph/register?ref=W0BCQMF1

b^onus de inscric~ao na binance · # at #

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

Leave a Reply

Your email address will not be published.