Măsura M6.1 – Patrimoniu imaterial și identitate locală

Published by Delia on

Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

☒ SERVICII

 1. Descrierea generală a măsurii

Măsura are ca scop păstrarea și dezvoltarea tradițiilor, jocurilor și a altor elemente culturale specifice pentru zona GAL Lider Bistrița-Năsăud, în vederea conservării patrimoniului cultural imaterial.

Corelare SWOT puncte slabe (și modul în care măsura va contribui la rezolvarea lor): activitate redusă în cadrul structurilor culturale existente; lipsa promovării și valorificării festivalurilor și evenimentelor anuale; Indicele de turism cultural în Regiunea de NV este foarte scăzut; numărul de activități de agrement este 0 în toate UAT. Prin investiții directe în activitățile care susțin patrimoniul imaterial, festivalurile, evenimentele, tradițiile și jocurile locale nu doar supraviețuiesc ca parte a moștenirii culturale a zonei, dar oferă și posibilități de dezvoltare turistică și asigură o parte din nevoile de agrement ale populației locale.

Puncte tari: zonă rurală în care portul popular (cu elemente de specificitate) și alte tradiții sunt încă utilizate; existența unor elemente culturale deosebite, cum ar fi teatrul nescris; 10 cămine culturale funcționale în teritoriu și alte spații propice activităților culturale; Prezența a 7 clădiri de patrimoniu material, 30 de elemente de patrimoniu imaterial, 10 festivaluri și evenimente anuale.

Obiectiv de dezvoltare rurală la care măsura contribuie: „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).

Obiectivul specific: OS4: Sprijinirea conservării și promovării elementelor de patrimoniu imaterial.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, mai exact litera (d) ”investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – pornind de la interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[1], inovarea se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Vor fi încurajate proiectele inovatoare, care să pună în valoare elementele culturale care nu au mai fost promovate prin proiecte anterioare sau să propună metode inovatoare de promovare a acestora. Resursele de patrimoniu, în special cel imaterial, nu au reprezentat niciodată o prioritate a autorităților locale sau a organizațiilor ce activează în domeniu. Direcționarea finanțării către acesta reprezintă o abordare inovativă pentru teritoriu care va potența pe de o parte implicarea populației, inclusiv a minorităților, în activități culturale cu identitate locală, cât și creșterea atractivității din punct de vedere turistic a teritoriului GAL.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: cu măsurile 6.3 și 6.4 prin adresabilitatea măsurii 6.1 către beneficiarii direcți ai măsurii 6.3 și cei indirecți ai măsurii 6.4

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 6.2, 6.3, 6.4;

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Zona culturală delimitată de granițele GAL e printre puținele zone rurale din țară în care portul popular este folosit de către localnici duminica și în zilele de sărbătoare.

Portul popular local are anumite elemente de specificitate față de restul țării, caracteristice fiind culorile vii și utilizarea de paiete și pene colorate. Un element cu totul neobișnuit îl constituie prezența teatrului nescris, jucat de săteni, fără un scenariu redactat. De asemenea, există tradiții locale cu o încărcătură importantă și patrimoniul cultural tangibil și intangibil (tradițiile, jocurile, portul popular, teatrul nescris, obiectele de uz gospodăresc specifice etc.) sunt foarte prezente. Oportunitatea rezidă în faptul că există o infrastructură care poate găzdui evenimente care țin de patrimoniul cultural. Există 10 cămine culturale în teritoriu, la care se adaugă diverse locații culturale de diferite tipuri în zona urbană a GAL, utilizarea acestora în prezent fiind redusă. Încurajarea utilizării infrastructurii existente și crearea de oportunități de promovare a patrimoniului cultural atrage după sine dezvoltarea turistică și sporește coeziunea socială și mândria apartenenței, precum și o diversificare a posibilităților de petrecere a timpului liber pentru localnici.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
 • Beneficiari direcți: Beneficiari publici – comunele și orașele definite conform legislației în vigoare, unitățile școlare; Asociații de Dezvoltare Intercomunitară; ONG definite conform legislației în vigoare; Persoane fizice autorizate sau societăți comerciale care au ca obiect de activitate principal sau secundar coduri CAEN din categoria Activități de spectacole, culturale și recreative
 • Beneficiari indirecți: Locuitorii de pe teritoriul GAL, vizitatorii din teritoriu, grupuri vulnerabile, minorități, în special cea de etnie romă
 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:

 • modernizarea și renovarea clădirilor care au ca destinație principală desfășurarea de activități culturale (cămine culturale, teatre, case memoriale).
 • dotarea cu obiecte tradiționale, inclusiv elemente de îmbrăcăminte populară, obiecte meșteșugărești tradiționale, obiecte de uz casnic tradiționale, instrumente muzicale, Echipamente de sonorizare sau obiecte necesare pentru desfășurarea unor jocuri tradiționale.

6.3 costuri care decurg din activități de informare, promovare și marketing al activităților culturale.

6.4 Construire scenă tip amfiteatru în aer liber

Acțiuni neeligibile:

6.5 Acțiuni finanțate prin altă măsură din SDL

 1. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită în HG 226/2015.
 • În cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie în mod obligatoriu să aibă sediul pe teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud, în schimb este obligatoriu să deschidă punct de lucru în teritoriu iar  activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în  teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud.
 • În cazul proiectelor cu o componentă de modernizare/renovare solicitanții vor trebui să se angajeze să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România specifice pentru zona în care se află GAL.
 1. Criterii de selecție

Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care:

 • Sunt implementate de către Asociații Culturale și care au ca scop conservarea patrimoniului/Autorități publice locale/ADI;
 • Proiectele care au o abordare integrată (urmăresc atât recondiționarea/construirea unor obiective, cât și dotarea unor ansambluri populare, și în general activități cât mai diversificate, dar complementare);
 • Sunt depuse de Solicitanți care au depus proiecte și pe Măsura 6.3 și se adresează/ implică beneficiarii indirecți ai măsurii 6.4.
 • Deservesc un număr cât mai mare de locuitori ai teritoriului
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, în limita alocării financiare a apelului de selecție/ măsurii.

Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori specifici domeniului de intervenție:

 • Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 1.000

Indicatori locali și specifici LEADER:

 • Cheltuiala publică totală: 109.493,15€
 • Locuri de muncă create: 0

[1] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572

Descarcă fișa măsurii M6.1

Categories: Frontpage

2 Comments

nimabi · # at #

Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

nimabi · # at #

Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

Leave a Reply

Your email address will not be published.