Apelurile pentru măsurile M3.1 și M6.5 au fost prelungite. Click pentru a vizualiza apelurile prelungite - 2.07.2019    IMPORTANT!!! Avand in vedere prevederile ghidului in ceea ce priveste depunerea de proiecte pentru sesiunea deschisa pe 26.10.2017, declaram sesiunea pentru M 6.6 Activitati Neagricole INCHISA. Click pentru detalii.    ATENȚIE! Sesiunile de depunere pentru măsurile 3.1, 6.2, 6.4 au fost închise – 5.03.2018    A fost publicat raportul de selecție final pentru măsura 6.2 - 19.03.2018    03.04.2018 - A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru măsura 6.6 (activități neagricole). Lansare în 10.04    03.04.2018 - A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru măsura 6.1 (patrimoniu imaterial). Lansare în 10.04    13.04.2018 - A fost publicat Ghidul solicitantului pentru măsura 6.3     16.04.2018 - ATENȚIE! Sesiunea de depunere a proiectelor pe măsura M6.6 a fost închisă deoarece s-a atins plafonul de 200 % din nivelul alocarii disponibile.     Vezi calendarul actualizat al apelurilor de selecție    A fost publicat ghidul solicitantului pentru măsura M6.4 - 7.06.2018    A fost publicat ghidul solicitantului pentru măsura M6.5 - 31.05.2019 - lansarea apelului în 10.06.2019    ATENȚIE! În 6.06.2019 se lansează apelurile de selecție pentu M3.1, M6.2, M6.3 - vezi apelurile    ATENTIE! Au fost publicate ghidurile solicitantului pentru măsurile M3.1, M6.2 și M6.3 - intră în pagina ”ghiduri finale” pentru detalii - 29.05.2019

Măsura M3.1 – Valorificarea produselor locale

Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

☒ SERVICII

 1. Descrierea generală a măsurii

Măsura are ca scop obținerea unor rezultate finite de calitate superioară în urma activității economice din sectorul agricol al Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud, depășind nivelul produselor brute, primare. Aceste produse conțin o valoarea adăugată superioară, ceea ce le va face mai vandabile.

Cooperarea pentru organizarea lantului scurt si a pietelor locale poate fi încurajată şi creată în diferite moduri:

 • Cooperarea în vederea procesării în comun a produselor în lanţul scurt/pieţelor locale
 • Cooperarea în vederea depozitării şi ambalării în comun a produselor în lanţul scurt/pieţe locale
 • Cooperarea în vederea organizării vanzării pe piaţa locală
 • Cooperarea în vederea promovării legate de existenţa lanţului scurt de aprovizionare şi infomarea clienţilor.

Cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate.

Corelare SWOT puncte slabe (și modul în care măsura va contribui la rezolvarea lor):

În ceea ce privește lanțul valoric, sunt deficitare verigile de colectare, unitățile de procesare, piețele de desfacere (1 depozit alimentar, 0 automate vânzare lapte crud, 0 magazine de desfacere pește, 0 magazine de desfacere miere); În ceea ce privește lanțul valoric axat pe carne și produse animale, sunt deficitare verigile de sacrificare, procesare, desfacere; Fermierii folosesc o abordare pasivă, neinvestind în promovarea și vânzarea produselor (branding și marketing); Capacitate preponderent scăzută de colectare și industrializare a laptelui; Capacitate preponderent scăzută de abatorizare a bovinelor, ovinelor și porcinelor; Capacitate preponderent scăzută de prelucrare a cărnii bovinelor, ovinelor și porcinelor; Potențial preponderent mijlociu de procesare a laptelui (atât în afara, cât și în cadrul fermei); Potențial preponderent mijlociu de procesare a cărnii (atât în afara, cât și în cadrul fermei). Prin investiții în sisteme pentru procesare, inclusiv sisteme inovatoare, dar și prin investiții în marketing și publicitate, atractivitatea produselor locale va crește și ele se vor putea vinde pe piețe variate.

Puncte tari: Cantități mari de floră spontană (ciuperci, fructe pădure, plante medicinale); Deschidere față de tranziția de la animale metise crescute pentru lapte la animale de rasă profilate pe carne; Prezența de fermieri certificați eco; Efective de animale în creștere; Existența a 710 exploatații comerciale de tip A profilate pe bovine, pe raza întregului teritoriu; Existența a 59 exploatații comerciale de tip A profilate pe ovine, pe raza întregului teritoriu; Existența a 6 exploatații comerciale de tip A profilate pe suine, pe raza întregului teritoriu; Capacitate bună de prelucrare a legumelor.

Obiectiv de dezvoltare rurală la care măsura contribuie: „favorizarea competitivității agriculturii” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (a).

Obiectivul specific: OS5: Sprijinirea formelor asociative și a creșterii valorii adăugate a bunurilor și serviciilor produse în teritoriu.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 3 „promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”.

Măsura corespunde obiectivelor art. 35  din Reg. (UE) 1305/2013 „Sprijinul din cadrul acestei măsuri este acordat pentru a promova forme de cooperare care implică cel puțin două entități”.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 3a prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013, „îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale”.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care să aibă un impact redus asupra mediului, a unor tehnologii care să valorifice materia primă anterior considerată inutilizabilă și tratată ca deșeu.

Inovare – pornind de la interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[1], inovarea se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Vor fi încurajate proiectele inovatoare, care să utilizeze rezultate din aria cercetării pentru obținerea unor produse de calitate ridicată  și/sau care să reducă costurile de producție. Încurajarea producătorilor primari din teritoriu să se asocieze, urmată de procesarea în comun a produselor și comercializarea acestora sub același brand, eventual accesarea unei scheme de calitate, conduce la o performanță crescută a producătorilor și procesatorilor și intrarea pe o piață concurențială a unor produse tradiționale de calitate superioară la un preț competitiv.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL:

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL. Mai mult, ea contribuie și la generarea unei plus-valori a produsului cât mai mare în teritoriu, prin încurajarea proiectelor cu produse destinate consumatorului final.

De asemenea, datorită accentului pus pe inovare, măsura va reprezenta un punct de pornire pentru diseminarea rezultatelor CDI (Cercetare/ Dezvoltare/ Inovare) din domeniu. Ele vor demonstra aplicabilitatea economică a inovațiilor și vor duce la perfecționarea/ înmulțirea lor. Astfel, soluții optime de procesare și finisare a produselor vor putea fi adoptate și de alți agenți economici din teritoriu.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000; Legea 566/2004; Legea 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Reg. (CE) Nr. 834/2007; Reg. (UE) nr. 1151/2012; Ordinul 111/2008; Ordin 57 din 2010; Legea nr.145/2014; Legea 73/2002.

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Parteneriate în care cel puțin unul dintre membrii să fie fermier (producător)/cooperativă/grup de producători/actori economici care activează în unul din domeniile: agricultură, creşterea animalelor, exploatare forestieră, turism, artizanat, unităţi şcolare, cercetare, educaţional, sondarea opiniei publice, UAT-uri, coposesorate, Ocol Silvic, unităţi şcolare, sanitare, de agrement, alimentaţie publică, ONG-uri;

Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare, din cel puţin un partener din categoriile de mai jos, şi cel puţin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol: fermieri, microîntreprinderi, întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale, consilii locale, unităţi şcolare, sanitare, de agrement, şi de alimentaţie publică.

 • Parteneriatul poate avea ca membri şi persoane fizice, cu condiţia ca liderul de proiect să fie cel puţin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare)

Beneficiari indirecți: populația locală (persoane fizice), care beneficiază de produsele dezvoltate de Solicitanți.

 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile

 • Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea de centre de colectare, procesare, prelucrare, ambalare a produselor identificate ca fiind cu potențial mediu/ ridicat (conform Analizei Diagnostic/ SWOT: afin, alun, castan, măr, floră spontană – ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale, produse piscicole, creșterea de bovine, ovine, suine, păsări) sau în domeniile identificate ca având lipsuri în teritoriu (conform Analizei Diagnostic/SWOT: colectare/industrializare lapte, abatorizare bovine, ovine, porcine, prelucrare carne);
 • Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora;
 • Activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale;
 • Cooperare orizontală și verticală între actorii din cadrul lanțurilor de aprovizionare în ceea ce privește furnizarea durabilă de biomasă, care să fie utilizată în scopul producerii de alimente și de energie și în cadrul proceselor industriale;
 • Elaborarea de planuri de gestionare a pădurilor sau a unor instrumente echivalente;
 • Realizarea de produse/tehnologii/servicii inovatoare pentru teritoriu. Sunt considerate actiuni eligibile, actiunile prevazute in planul de marketing/studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii:
 • Studii/planuri
 • Costurile de functionare a cooperarii
 • Costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului
 • Costuri de promovare
 • Documentatii in vederea acreditarii de produse traditionale, ecologice, montane, IGP, DOP, IG, DOC

Acțiuni neeligibile:

 • Achiziția de echipamente second-hand
 • Construcția/ modernizarea de locuințe sau sedii sociale
 • Cheltuieli neeligibile conform art. 69 din Reg. 1303/2013.
 1. Condiții de eligibilitate
  • Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită de HG 226/2015.
  • În cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie în mod obligatoriu să aibă sediul pe teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud, în schimb este obligatoriu să deschidă punct de lucru în teritoriu iar activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în  teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud.
  • Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată.
  • Solicitantul respectă prevederile ajutorului de minimis.
  • Pentru corelarea măsurii cu prioritățile GAL, sunt eligibile proiectele care au ca obiect de activitate următoarele produse: Lapte și produse lactate; Miere naturală; Carne și organe comestibile; Produse de origine animală, altele decât carnea și organele comestibile (lână, piei); Următoarele fructe comestibile – mere, prune, fructele arbuștilor fructiferi, inclusiv fructe provenite din flora spontană.

7.6Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de Cooperare  in care se specifica rolul fiecarui partener in proiect si care are o durata cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea.

7.7Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare.

7.8Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul si o descriere a activitatilor de promovare propuse.

 • Solicitantul va angaja minimum 1 persoană.

8 Criterii de selecție

Vor fi punctate suplimentar la selecție:

 • Proiecte depuse de Solicitanți care participă/sunt incluși într-o schemă de calitate sau care își asumă instituirea unei scheme de calitate proprii până la finalul implementării proiectului;
 • Proiecte care propun o implementarea/ pilotarea unei soluții inovative în activitatea Solicitantului, conform definiției utilizate în PNDR 2014-2020;
 • Proiecte care vizează crearea/ vinderea unor produse destinate consumatorului final;
 • Proiecte depuse de solicitanți care fac dovada desfacerii produselor prin metode inovative (de ex. e-commerce);
 • Proiecte a căror produse sunt certificate eco.
 • Proiecte care propun angajarea de noi persoane.

9 Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, în limita alocării financiare a apelului de selecție/ măsurii.

Pentru acțiunile eligibile de la pct. 6.1, se acordă intensitatea/ rata maximă relevantă a sprijinului de la articolul 17 sub incidența căreia intră tipul de acțiune, adică 50%.

Pentru restul acțiunilor eligibile (6.2 – 6.5), intensitatea sprijinului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

10 Indicatori de monitorizare

Indicatori specifici domeniului de intervenție:

 • Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 5

Indicatori specifici LEADER:

 • Locuri de muncă create: 1
 • Cheltuiala publică totală: 68.330,75€

[1] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572

Descarcă fișa măsurii M3.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − four =