Măsura M6.2 – Dezvoltarea micii infrastructuri în educație, accesibilitate și mediu și Măsura M6.4 – Incluziune socială sustenabilă

Published by Delia on

Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

☒ SERVICII

  1. Descrierea generală a măsurii

Măsura are ca scop asigurarea unor investiții la scară mică în câteva domenii prioritare ale infrastructurii de la nivelul GAL Lider Bistrița-Năsăud.

Corelare SWOT puncte slabe (și modul în care măsura va contribui la rezolvarea lor):

Aspectele deficitare relevate de analiza SWOT fac referire la calitatea precară a infrastructurii publice, cu implicații majore la nivelul mobilității persoanelor, mobilității bunurilor, costurilor de transport, accesării piețelor, consumului de energie, consumului de timp. De asemenea, se constată lipsa mijloacelor de transport în comun în mare parte a teritoriului și slaba dotare/ exploatarea redusă a infrastructurii existente. La nivel general, populația stabilă a scăzut în întreg teritoriul și manifestă o tendință accentuată de îmbătrânire. În ce privește mediul, populația nu colectează și gestionează corespunzător deșeurile menajere, deșeurile agricole și apele uzate. În ce privește educația, se constată în continuare cazuri de analfabetism. În ce privește exploatarea pădurilor, se constată încă situații de exploatare dezorganizată și de încălcări ale legii, care pun în pericol mediul înconjurător. Acțiunile propuse în cadrul măsurii pot avea un efect macro asupra atractivității teritoriului, în vederea stopării declinului demografic. O infrastructură de bază mai bună poate reduce migrația. Un sistem de educație funcțional asigură dezvoltarea unei resurse umane ce se integrează mai ușor pe piața locală a locurilor de muncă. Accesibilitatea crescută va duce la creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii îmbunătățite. Pentru problemele legate de exploatarea forestieră, măsura prevede o soluție pentru combaterea exploatării ilegale (sistemele de supraveghere video), dar și o alternativă prin crearea unor depozite pentru lemn, care pot regla felul în care pădurea este exploatată.

Puncte tari: Numărul celor cu studii superioare a crescut în toate UAT; Numărul analfabeților a scăzut în toate UAT. Așadar, singurele puncte tari identificate sunt din domeniul educație, unde există semne ale unei disponibilități mai mari pentru învățare din partea populației.

Obiectiv de dezvoltare rurală la care măsura contribuie: „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).

Obiectivul specific: OS1: Asigurarea unei infrastructuri și a unor servicii de bază care să permită dezvoltare socioeconomică.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, alin. (1), lit. a, b, d, g.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care să aibă un impact redus asupra mediului, inclusiv prin utilizarea de surse de energie regenerabilă, dar și prin susținerea proiectelor care au ca obiectiv explicit lucrările de infrastructură pentru mediu, inclusiv managementul deșeurilor și investițiile pentru o exploatare responsabilă a pădurii.

Inovare – pornind de la interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[1], inovarea se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Vor fi încurajate proiectele inovatoare, care să propună soluții noi la probleme vechi. Direcționarea unei sume importante către investițiile propuse prin măsură reprezintă o abordare inovativă prin faptul că proiectele vor viza rezolvarea unor probleme punctuale ale localităților din GAL care au fost considerate fără importanță până acum. Investițiile mari vor fi acoperite prin accesarea măsurii 7 din PNDR 2014 – 2020, iar problemele locale ce presupun sume mai reduse vor fi acoperite prin proiectele selectate de GAL – astfel se vor acoperi nevoile identificate în etapa de analiză a teritoriului, preluate direct de la locuitori. Măsura are rolul de a completa imaginea de ansamblu a teritoriului ce se dorește a fi realizată prin măsurile 6.1 și 6.3 din SDL.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 6.1, 6.3, 6.4.

  1. Valoarea adăugată a măsurii

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și poate conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale. În particular, investiția pe termen lung în educație și accesibilitatea la educație crește șansele de penetrare a pieței muncii de către membrii comunităților vizate. Investiția în îmbunătățirea căilor de acces este o pre-condiție pentru dezvoltare economică, culturală, dar și socială. Investiția în mediu, inclusiv managementul deșeurilor, asigură sustenabilitatea comunităților pe termen lung, prin protejarea patrimoniului natural.

[1] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572

Descarcă integral fișa măsurii M6.2

Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

  1. Descrierea generală a măsurii

Măsura are ca scop combaterea excluziunii sociale de pe teritoriul GAL Lider Bistrița-Năsăud, prin implicarea membrilor marginalizați ai societății în activități sustenabile din punct de vedere economic și social.

Corelare SWOT puncte slabe (și modul în care măsura va contribui la rezolvarea lor): susținere insuficientă acordată comunităților rome (unele comunități fiind mari și compacte). Deși populația romă oficial înregistrată de pe raza teritoriului se ridică la 647 persoane, doar 2 experți locali pentru romi activează în teritoriu, iar aria lor de acțiune nu acoperă decât o parte a comunităților prezente; capacitate redusă a ONG existente, motiv pentru care multe dintre ele nu sunt active; grupurile vulnerabile care predomină sunt reprezentate de către romi, vârstnici, persoane cu dizabilități, copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, tineri fără locuri de muncă, femei fără locuri de muncă, consumatori de alcool, consumatori de droguri. Înființarea unor infrastructuri care vor facilita integrarea persoanelor de etnie romă în comunitățile locale va atrage și alți experți în teritoriu; prin această măsură se vor înființa structuri care să presteze servicii sociale în teritoriu, iar rezultatul final poate fi creșterea nivelului de trai în toate comunitățile cu risc de sărăcie sau excluziune.

Puncte tari: existența unor activități economice (slab sau deloc organizate din punct de vedere formal) în care sunt implicați membri ai comunităților marginalizate; nici una din comunele din Județul Bistrița-Năsăud listate ca având comunități rome cu probleme foarte mari (de tip HIGHPROB) nu se află pe teritoriul GAL.

Obiectiv de dezvoltare rurală la care măsura contribuie: „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).

Obiectivul specific: OS3: Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, în special în rândul comunităților rome marginalizate din teritoriu

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20  din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[1], termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere lipsa unor infrastructuri sociale în teritoriu, fiecare proiect va fi inovativ, cu componente obligatorii care să combată segregarea de orice tip.

Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (un aspect important fiind limitarea materialelor informative pe suport de hârtie și încurajarea utilizării de materiale reciclate).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 6.1; 6.2; 6.3.

[1] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572

Descarcă integral fișa măsurii M6.4

Categories: Frontpage