Centru de incluziune socială: Servicii de consiliere și informare profesională

Scopul și obiectivul general al proiectului

Scopul serviciului social Centru de incluziune socială este prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții în teritoriul GAL Lider Bistrița-Năsăud prin servicii de asistență socială în comunitate destinate copiilor, tinerilor și adulților.

Serviciul urmărește acoperirea nevoilor identificare în analiza diagnostic din Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Lider Bistrița-Năsăud care acoperă următoarele comunități: Comune: Ilva Mică, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare, Lunca Ilvei, Leșu, Rodna, Maieru, Șanț și orașul Sângeorz-Băi.

Beneficiarii serviciilor sociale și criterii de eligibilitate

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de incluziune socială sunt comunitățile locale care fac parte din Strategia de Dezvoltare Locală GAL Lider Bistrița-Năsăud cu accent pe:

 • familii vulnerabile aflate în situații de vulnerabilitate:

– familii monoparentale;
– familii dezorganizate;
– familii cu statut socio-economic scăzut;
– familii afectate de migrație;
– familii aparținând unor grupuri marginalizate social;
– alte situații de vulnerabilitate sau marginalizare;
– obligatoriu domiciliul/rezidența în teritoriul GAL Lider BN

  • copii cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani aflați în situații de vulnerabilitate:

  – risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii;
  – copii care au nevoie de sprijin pentru a fi menținuți în sistemul educațional;
  – copii care provin din medii sociale defavorizate sau marginalizate;
  – copii afectați de migrația părinților;
  – copii supradotați;
  – alte situații de vulnerabilitate și marginalizare;
  – obligatoriu domiciliul/rezidența în teritoriul GAL Lider BN

  • tineri cu vârsta între 15-24 de ani aflați în situații de vulnerabilitate:

  – risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii;
  – tineri care au nevoie de sprijin pentru a fi menținuți în sistemul educațional;
  – tineri care se pregătesc să acceseze piața muncii;
  – tineri cu un nivel de calificare scăzut,/fără calificare;
  – tineri fără un loc de muncă;
  – alte situații de vulnerabilitate și marginalizare;
  – obligatoriu domiciliul/rezidența în teritoriul GAL Lider BN

  • adulți în situații de vulnerabilitate:
  – șomeri;
  – persoane inactive;
  – persoane cu un nivel educațional scăzut;
  – persoane fără calificare/ nivel de calificare scăzut;
  – persoane cu un statut socio-economic scăzut;
  – alte situații de vulnerabilitate și marginalizare;
  – obligatoriu domiciliul/rezidența în teritoriul GAL Lider BN;
   Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social Centru de incluziune socială:
   • funcționarea în regim de intervenție imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii
   • intervenția integrată
   • flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția
   • posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență
   • promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflat în situații de dificultate
   • promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității sociale de către toți actorii sociali, în vedere prevenirii situațiilor de risc
   • respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare
   • protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nedescriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare
   • Încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate
   • asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, și asigurarea confidențialității și a eticii profesionale
   • primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat
   • promovarea relațiilor de colaborare cu serviciul public de asistență socială, precum și cu toți actorii sociali

   Condiții de accesare a serviciilor:

   Serviciile oferite în cadrul Centrul de Incluziune Socială pot fi furnizate fără evaluare, inclusiv în situațiile în care persoanele nu dețin acte de identitate, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor beneficiare în Registrul de evidență sau liste de prezență
   În situația unor cazuri complexe acordarea serviciilor locale se realizează în urma evaluării situației socio-economice a beneficiarului/grupului de beneficiari și întocmirea unui plan de intervenție

   Dosarul va cuprinde:

   • copie acte de identitate;
   • declarație privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal;
   • fișă de evaluare a nevoilor și fișa de reevaluare, după caz, conform modelului aprobat prin Hotărârea
    Consiliului Director al Asociației nr. 83/03.11.2023;
   • decizia de acordare a serviciilor sociale emisă de Coordonatorul Centrului;
   • plan de intervenție, conform modelului aprobat aprobat prin Hotărârea Consiliului Director al Asociației nr.83/03.11.2023;
   • fișa beneficiarului
   • contractul de servicii, după caz, conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Director al Asociației nr. 83/03.11.2023
   • decizia de încetare a furnizării serviciilor sociale emisă de Coordonatorul Centrului.

   “Diversitatea este singurul lucru autentic pe care îl avem cu toții în comun.”

   Winston Churchill

   Identificarea serviciului social

   Centrul de incluziune socială

   Serviciul social “CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ” , cod serviciu social 8899 CZ-PN-V- Servicii de asistență comunitară , înfiinţat şi administrat de furnizorul ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ LIDER BISTRIȚA NĂSĂUD acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 009576, sediul: Localitatea Ilva Mică, str. Someșului, nr. 59, județul Bistrița Năsăud.

   Vino la centru

   Sediu

   Localitatea Ilva Mică, str. Someșului, nr. 59, județul Bistrița Năsăud

   CONTACTEAZĂ-ne

   Telefon: +40 742 062 020

   Email : contact@galbn.ro

   Program Centru

   LUNI, JOI – 10:00 – 15:00

   Program teren

   MARȚI, MIERCURI 16:00 – 18:00

   Back