Măsura M6.5 – Investiții în broadband și e-investiții publice

Published by Delia on

Tipul măsurii:

☒INVESTIȚII

☒ SERVICII

 1. Descrierea generală a măsurii

Măsura are ca scop facilitarea accesului la servicii TIC pentru populația din teritoriul GAL Lider Bistrița-Năsăud.

Corelare SWOT puncte slabe (și modul în care măsura va contribui la rezolvarea lor):lipsa infrastructură pentru internet de mare viteză în 7 din 16 sate din teritoriu, fapt ce cauzează și lipsa unor servicii publice care să fie disponibile online. Prin proiectele finanțate prin această măsură, teritoriul va avea acces la servicii de internet de mare viteză, de care va beneficia atât fiecare locuitor în parte, cât și actorii economici locali, care astfel vor avea la îndemână un instrument prin care să își eficientizeze/dezvolte afacerea.

Obiectiv de dezvoltare rurală la care măsura contribuie: „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).

Obiectivul specific:OS1: Asigurarea unei infrastructuri și a unor servicii de bază care să permită dezvoltare socioeconomică.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, mai exact litera (c) ”infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare;”.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6C prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013, „sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.”.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare– pornind de lainterpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[1], inovarease referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Din moment ce în 7 din 16 sate nu există infrastructură broadband, proiectele implementate în această parte a teritoriului vor fi inovative. De asemenea, implementarea unor servicii publice utilizând tehnologia informației este un element nemaiîntâlnit pe tot teritoriul GAL, și rareori în județ, astfel că acele proiecte vor fi și ele inovative.

Protecția mediului – Prin sprijinirea unor servicii publice în format electronic, ceea ce duce la economia de materiale imprimate, astfel încât această măsură contribuie, chiar dacă într-o proporție mică, la protecția mediului.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:cu măsura 6.2, întrucât beneficiarii sunt prioritizați în cadrul acestei măsuri

Sinergia cu alte măsuri din SDL:6.2, 6.3, 6.4;

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de deschiderea pe care o oferă: odată cu existența internetului de mare viteză, oportunitățile se înmulțesc considerabil, atât pentru locuitori, care au acces la servicii și informații noi, cât și pentru actorii economici locali, care astfel vor avea un set nou de instrumente pentru promovare, comerț electronic, identificare de piețe/ furnizori/ parteneri mai avantajoși etc. Pentru turism este un plus excelent datorită accesului la clienți noi, care în alt fel nu ar avea cum să afle de oportunitățile de cazare și obiectivele turistice. De asemenea, oferirea de internet de mare viteză turiștilor care se cazează în teritoriu este un avantaj competitiv.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000;O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;

–        Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din data de 25 iulie 2016;

–        HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016; aplicabilitate – 27 februarie 2017

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
 • Beneficiari direcți:
  • Beneficiari publici; ADI, APL cu respectarea legislației specifice
  • Beneficiari privați;agentii economici, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004, ce activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – pentru infrastructura de comunicații în bandă largă
  • GAL – în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice.
 • Beneficiari indirecți: Locuitorii de pe teritoriul GAL, actorii economici din teritoriu

Notă: Solicitanții sprijinului financiar alocat prin această măsură, care urmează să activeze în domeniul de activitate TIC au obligația să notifice Autoritatea Națională pentru

Administrare și Reglementare în Comunicații, potrivit legislației în vigoare.

 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:

 • În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte care urmăresc extinderea rețelei de internet de bandă largă (broadband) în localitățile care nu dispun de aceste servicii.
  • Este eligibilă atât modernizarea unei rețele existente astfel încât să permită viteze mai mari, cât și instalarea unei infrastructuri noi.
  • Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale (lucrări, echipamente, software, inclusiv toate elementele de reţea) cu o viteză de transfer best effort de minim 30Mbs.
  • Implementarea unor sisteme de e-guvernare: sistem online de evidență și plată a impozitelor locale, proiecte de tipul „funcționarul electronic”, punerea în folosință a unor sisteme de informare publică/actualizarea acestora (website-ul comunei, portalul de afaceri al comunei, înființarea unui sistem public de anunțuri locale, afișier electronic, info-kiosk etc.)

6.2     Panouri de informare –afişier electronic, aplicaţii online, etc

 1. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune:
 2. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;
 3. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial,inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.

iii. investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).

 1. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale,

care, pe lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:

 1. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;
 2. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:

– lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network),

de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;

– realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;

– finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în

funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);

– finanțarea sistemelor de software necesare;

– instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local

digital și routere, puncte de prezență etc.

Acțiuni neeligibile:

6.3 Acțiuni finanțate prin altă măsură din SDL

6.4 Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor,dezvoltare de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor de broadband.

 1. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită în HG 226/2015.
 • În cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie în mod obligatoriu să aibă sediul pe teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud, în schimb este obligatoriu să deschidă punct de lucru în teritoriu iar activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în  teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud.
 • Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de comunicații în bandă largă este eligibil doar în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele albe intocmită de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM). Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investiții.
 • GAL-ul va prevedea în apelul de selecție aferent lansării măsurii faptul că în contractul de finanțare vor fi cuprinse anumite condiții tehnico economice prin care potențialii beneficiari vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice, în vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 154/2012.
 • Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de investiții, solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă.Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de construire, se depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar localitatea respectivă nu este eligibilă.”

NOTA:  Potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020, se urmărește asigurarea prin proiect a conexiunii la internet în bandă largă pentru viteze de transfer de cel puțin 30 Mbps este o obligație, pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final persoană fizică sau juridică). Vitezele de 1 Mbps pentru persoane fizice și 4 Mbps pentru persoane juridice sunt specificații tehnice valabile în perioada anterioară de programare, potrivit Strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicațiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015 aprobată prin HG nr. 444/2009.

 • Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de
 • GAL va preciza cel puțin în GS faptul că investițiile pentru infrastructura de broadbandintră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1407/20136;
 1. Criterii de selecție

Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care:

 • Deservesc un număr cât mai mare de locuitori din teritoriul GAL;
 • Vor fi punctate suplimentar proiectele depuse de Solicitanți care sunt Beneficiari pe M6.2;
 • Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se adresează lucrărilor de modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, în limita alocării financiare a apelului de selecție/ măsurii.

Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori specifici domeniului de intervenție:

 • Populație netă care beneficiază de servicii TIC: 5.000
 • Numar de gospodarii din spatiul rural: 5

Indicatori locali și specifici LEADER:

 • Cheltuiala publică totală: 100.000€
 • Locuri de muncă create: 0

[1] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572

Descarcă fișa măsurii M6.5

Categories: Frontpage

5 Comments

20bet · # at #

Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

jab · # at #

If you feel that you would benefit from setting your own deposit limits, you can do this by contacting the casino support team to discuss the options. Note: This article is for informational purposes only. Any details provided below are meant to help you find information about casino bonuses, and do not amount to investment advice. Free spins no deposit bonuses are some of the most coveted bonuses in the world. That’s because they don’t require you to deposit your own money in the first place. All you have to do is register at a casino, and the free spins will be credited to your account, potentially leaving you with some free cash to play with. Winfest Casino is giving new players an excellent reason to join their amazing site. Get 50 free spins no deposit as part of your startup. These 50 free spins can be claimed on a fantastic Play’n Go slot.
http://www.nuea.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=28588
To conclude this kind of reward, exclusive to top-notch Canadian online casinos, it’s easy to say go for it! If you find a deal as great as this, why not grab it with both hands? A no deposit offer coupled with free spins is the perfect playground for gamblers. It is the opportunity to win money without having to make a cash deposit. In addition, players can take advantage of a bonus offer like this to explore new slot games as well as casinos. There are many positive lights shining on a spectacular offer such as this. It’s simply up to you to find it and grab it, but when you do, enjoy it! When you find a site that offers 10 free bingo, you may be interested in how to use it. The majority of free 10 pound bingo no deposit websites require you to set up an account initially and then claim your free deposit of £10. Ten pounds can go a long way on these sites if you manage the welcome offer well.

20bet · # at #

Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

Wralm · # at #

In this article, you will learn about various free Litecoin mining apps that you can use to mine Litecoin, which are as follows: Litecoin mining involves solving complex mathematical problems using specialized hardware. This process requires a lot of computational power and consumes considerable electricity. In return, miners receive a reward in the form of newly minted Litecoins. If you’re interested in earning cryptocurrency through Litecoin mining, this step-by-step guide is for you. By adding this figure to the current price of Litecoin, we would get an estimated price after one month: $98 + $147.3 = $245.3. So, based on these calculations, if Litecoin’s price was to consistently increase by 5.01% daily for the next 30 days, its price could potentially reach around $245.3.
https://cesarwrhg725791.goabroadblog.com/22976279/manual-article-review-is-required-for-this-article
You should always make sure that the crypto you’re considering investing in has a white paper. The white paper is a document with details about the coin, its utilities, and its purposes, as well as the technology behind it. This will not only give you important information on the coin but also assure you of its legitimacy of the coin. In general, it’s important to be particularly aware of the legitimacy of coins and brokers in the crypto market today. Another point to be aware of is that many crypto exchanges offer the ability to stake or lend assets. This is a lot like earning interest by depositing money in a bank account. Instead of cash, however, you “deposit” your crypto. While staking or lending can offer eye-popping APRs (annual percentage rates), note that both are high risk. Multiple crypto platforms have recently crashed after promising unsustainable APRs, taking customers’ investments with them in the process.

código de indicac~ao da binance · # at #

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Leave a Reply

Your email address will not be published.