Tipul măsurii:
☒ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii
Măsura are ca scop diversificarea activităților economice de pe teritoriul GAL Lider Bistrița-Năsăud.
Corelare SWOT: Resurse bune din punct de vedere al lemnului, nisipurilor și gipsurilor, dar un nivel scăzut de competitivitate al sectorului exploatare forestieră și minier, care prin încurajarea unor activități de prelucrare ar putea fi stimulat să genereze plus-valoare în teritoriu. Un număr mare de elemente de patrimoniu imaterial, care cu susținerea potrivită (investiții în ateliere meșteșugărești) ar aduce venituri alternative teritoriului. Resurse turistice moderate, insuficient valorificate (investiții minime în sectorul turistic ar putea ajuta semnificativ valorificarea potențialului).
Obiectiv de dezvoltare rurală la care măsura contribuie: „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).
Obiectivul specific: OS5: Sprijinirea formelor asociative și a creșterii valorii adăugate a bunurilor și serviciilor produse în teritoriu.
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) 1305/2013, „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”, litera (a) punctul (ii) „Ajutor la înființarea întreprinderii pentru […] Activități neagricole în zona rurală.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013, „facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă”.
Obiective transversale
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare – pornind de la interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020 , inovarea se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere cifrele de performanță economică și profilul economic prezentate în Analiza Diagnostic și SWOT, este evidentă lipsa unei activități economice diverse în teritoriul GAL. Astfel, apariția unor afaceri neagricole, focalizate pe punctele forte ale teritoriului ar fi un element inovativ. De asemenea, la selecție vor fi încurajate proiectele care demonstrează concret elemente de inovare.
Protecția mediului – Prin stabilirea unor criterii de protecția mediului de bază în etapa de eligibilitate și prin încurajarea unei abordări cât mai ecologice în etapa de selecție.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: –
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 6.2, 6.3, 6.4;

2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii este determinată de 2 aspecte: primul are o importanță imediată economică, și anume faptul că prin proiectele pe care le va finanța va contribui la diversificarea surselor de venit ale teritoriului. Astfel, actorii locali vor fi mai rezistenți la amenințări și mai flexibili pentru a profita de eventualele oportunități pe care le poate aduce contextul socioeconomic. Mai mult, prin criteriile de selecție a proiectelor finanțate se asigură dezvoltarea unor puncte forte ale teritoriului, astfel încât se contribuie la dezvoltare durabilă. Al doilea aspect este legat de identitatea teritoriului, deoarece prin finanțarea de proiecte care să sprijine activități meșteșugărești se vor conserva și promova elementele de patrimoniu imaterial al teritoriului, iar afluxul de produse meșteșugărești pe piața locală (care pot fi comercializate și local, pentru turiști), vizibile de către localnici, va crește sentimentul de apartenență și mândrie locală.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
• Beneficiari direcți: Beneficiari privați (microîntreprinderi și întreprinderi mici);
• Beneficiari indirecți: Ceilalți actori economici locali (care pot avea rol de furnizori, distribuitori sau colaboratori pentru afacerile nou-dezvoltate);

5. Tip de sprijin
• Sprijin forfetar conform legislației în vigoare.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
6.1 În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte de dezvoltare de afaceri noi sau diversificarea unor afaceri deja existente în domenii neagricole. Acțiunile trebuie să fie conform planului de afaceri atașat la cererea de finanțare, într-unul din următoarele domenii: cod 1822 (rev1) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), cod 1771 și 1824 (rev1) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a,, Grupa 162 (rev1) Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale, Grupa 234 (rev1) Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan, cod 2670 (rev1) Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei, Grupa 310 (rev1) Fabricarea de mobilă, cod 5521 și 5523 (rev1) Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată (Numai pentru agropensiuni); cod 7721 (rev1) Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv (cu excepția activității de leasing operațional) cod 9602 (rev2) Coafura și alte activități de înfrumusețare; cod 4520 (rev2) Întreținerea și repararea autovehiculelor; cod 9601 (rev2) spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana; cod 9603 (rev2) Activitati de pompe funebre si similare; cod 7500 (rev2) Activitati veterinare.
Acțiuni neeligibile:
6.2 Acțiuni finanțate prin altă măsură din SDL
6.3 Acțiuni care urmăresc producția sau procesarea produselor agricole, așa cum sunt ele definite în Anexa 1 la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene.

7. Condiții de eligibilitate
Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită în HG 226/2015.
7.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Lider Bistrița-Năsăud.
7.3 Respectă un management riguros al deșeurilor (colectare selectivă);
7.4 În cazul proiectelor cu o componentă de modernizare/renovare solicitanții vor trebui să se angajeze să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România specifice pentru sub-zona aferentă teritoriului Gal Lider Bistrița Năsăud.

8. Criterii de selecție
Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care:
• Prevăd o gamă cât mai variată de activități complementare;
• Vor fi punctate suplimentar proiectele care dovedesc implementarea unor tehnologii prietenoase cu mediul sau utilizarea unor materiale/ materii prime reciclate/ obținute din resurse regenerabile etc.
• Se vor încuraja proiectele care urmăresc comercializarea produselor pe piața locală, așa cum este ea definită de către PNDR;
• Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului;

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
• Suma acordată pentru proiecte este de 50.000€, sub formă de primă fixă, fără posibilitatea unor sume intermediară;

10. Indicatori de monitorizare
Indicatori specifici domeniului de intervenție:
– Cheltuiala publică totală: 437.480,28€
– Locuri de muncă create: 6

Back