DESCRIERE PROIECT ȘI OBIECTIVELE PRINCIPALE

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea participării elevilor din invățământul secundar superior și tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație.

CUM ȘI UNDE?

Stagiile de practică destinate celor 185 de elevi vor fi efectuate în conformitate cu programa școlară fiind corelate cu derularea specifică a activităților unui an școlar. Prin urmare, după stabilirea responsabililor pentru organizarea stagiilor de practică (cadre didactice, expert grup tință, experți stagii practică) și după selecția dosarelor de practică, vor fi contactați partenerii de practică în vederea stabilirii termenelor și a altor condiții specifice (programare alocare elevi; stabilire departamente de lucru și rezultate așteptate, roluri și responsabilități).

Ulterior acestor etape procedurale și esențiale, activitățile de practică se vor deșfasură la sediul partenerului selectat și se vor gestiona prin îndrumarea directă a experților stagii de practică și sub monitorizarea cadrelor didactice supervizoare (stabilite de către entitățile de învațământ cu care se vor încheia convențiile de practică). Totodată, proiectul susține crearea de parteneriate pe termen lung între unitățile de învățământ vizate și firme din domeniul turismului și alimentației în scopul creșterii participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă.

OBIECTIVE SPECIFICE

o     Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru cei 185 de elevi prin implicarea într-un program de consiliere și orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare și informare privind nediscriminarea de șanse pe piața muncii pentru o perioadă de 17 luni

o   Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii prin implicarea elevilor într-un program dezvoltat pe o perioadă de 19 luni

 

REZULTATE AȘTEPTATE

Prin realizarea activității de organizare și derulare a stagiilor de practică, se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

– 2 calendare de desfășurare a practicii, pe perioada a doi ani școlari

– Parteneriate cu angajatori din domeniul alimentației și turismului, încheiate

– Selectarea a 185 de elevi din grupul țintă și înscrierea acestora în programul de stagii

– Susținerea a 185 de stagii de practică individuale și oferirea a 185 de burse a câte 600 de lei fiecare

– Întocmirea a 185 de dosare de practică

– Realizarea a 185 de evaluări

– Participarea a 12 elevi dintre cei selectați, la ateliere de practică în afara României

IMAGINI DE LA CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI DE LA LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU DIN COMUNA MAIERU
Previous
Next
Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest, cod proiect POCU/633/6/14/130627.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Obiectivul General al proiectului: Creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de tursim și alimentație. 

Ce oferim prin proiect:

–  185 de stagii de practică destinate elevilor selectați în grupul țintă care urmează un program de studiu în domeniul turism și alimentație în cadrul universităților de învățământ secundar    superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest,

– Servicii de orientare și consiliere profesională prin care se va realiza traseul psiho-ocupațional pentru cei 185 de elevi din grupul țintă,

– Sesiuni de conștientizare privind principiile orizontale promovate în cadrul Comunității Europene (egalitate de șanse, nediscriminare)

– 600 Lei Bursă pentru fiecare elev participant la stagiul de practică

Ateliere de practică organizate în afara țării pentru 12 elevi.

Grupul țintă al proiectului va fi selectat din rândul elevilor cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Nord Vest care urmează cursurile unei unități de învățământ cu profil de turism și alimentație. Grupul țintă va fi alcătuit din 185 de persoane (elevi) dintre care 19 elevi de etnie rromă.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a face parte din grupul țintă:

– Să ai domiciliul în regiunea Nord-Vest (județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Baia Mare)

– Să urmezi cursurile unei unități de învățământ cu profil de turism și alimentație din regiunea Nord-Vest:

                                   * Clasele a XI-a și a XII-a pentru elevii de LICEU

                                   * Clasele a X-a și a XI-a pentru elevii din ȘCOLI PROFESIONALE

                                   * Toți anii de studiu pentru elevii din unitățile de învățământ POSTLICEAL

Elevii din ani terminali și cei de etnie rromă vor avea prioritate.

Criteriul de departajare va fi reprezentat de mediile obținute în semestrul anterior. În cazul în care doi sau mai mulți elevi au aceeași medie, criteriul de departajare suplimentar va fi reprezentat de data de înscriere în grupul țintă.

Back