Tipul măsurii:
☒INVESTIȚII
☒ SERVICII

1. Descrierea generală a măsurii
Măsura are ca scop facilitarea accesului la servicii TIC pentru populația din teritoriul GAL Lider Bistrița-Năsăud.
Corelare SWOT puncte slabe (și modul în care măsura va contribui la rezolvarea lor):lipsa infrastructură pentru internet de mare viteză în 7 din 16 sate din teritoriu, fapt ce cauzează și lipsa unor servicii publice care să fie disponibile online. Prin proiectele finanțate prin această măsură, teritoriul va avea acces la servicii de internet de mare viteză, de care va beneficia atât fiecare locuitor în parte, cât și actorii economici locali, care astfel vor avea la îndemână un instrument prin care să își eficientizeze/dezvolte afacerea.
Obiectiv de dezvoltare rurală la care măsura contribuie: „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).
Obiectivul specific:OS1: Asigurarea unei infrastructuri și a unor servicii de bază care să permită dezvoltare socioeconomică.
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, mai exact litera (c) ”infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare;”.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6C prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013, „sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.”.
Obiective transversale
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare- pornind de lainterpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020 , inovarease referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Din moment ce în 7 din 16 sate nu există infrastructură broadband, proiectele implementate în această parte a teritoriului vor fi inovative. De asemenea, implementarea unor servicii publice utilizând tehnologia informației este un element nemaiîntâlnit pe tot teritoriul GAL, și rareori în județ, astfel că acele proiecte vor fi și ele inovative.
Protecția mediului – Prin sprijinirea unor servicii publice în format electronic, ceea ce duce la economia de materiale imprimate, astfel încât această măsură contribuie, chiar dacă într-o proporție mică, la protecția mediului.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:cu măsura 6.2, întrucât beneficiarii sunt prioritizați în cadrul acestei măsuri
Sinergia cu alte măsuri din SDL:6.2, 6.3, 6.4;

2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii este dată de deschiderea pe care o oferă: odată cu existența internetului de mare viteză, oportunitățile se înmulțesc considerabil, atât pentru locuitori, care au acces la servicii și informații noi, cât și pentru actorii economici locali, care astfel vor avea un set nou de instrumente pentru promovare, comerț electronic, identificare de piețe/ furnizori/ parteneri mai avantajoși etc. Pentru turism este un plus excelent datorită accesului la clienți noi, care în alt fel nu ar avea cum să afle de oportunitățile de cazare și obiectivele turistice. De asemenea, oferirea de internet de mare viteză turiștilor care se cazează în teritoriu este un avantaj competitiv.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000;O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;
– Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din data de 25 iulie 2016;
– HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016; aplicabilitate – 27 februarie 2017

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
• Beneficiari direcți:
o Beneficiari publici; ADI, APL cu respectarealegislațieispecifice
o Beneficiariprivați;agentiieconomici, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004, ce activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – pentru infrastructura de comunicații în bandă largă
o GAL – însituațiaîn care înurmalansăriiprimuluiapel de selecțienu se depunproiecte, atunci GAL-ulpoate fi beneficiarulmăsurii, cu respectarealegislațieispecifice.
• Beneficiari indirecți: Locuitorii de pe teritoriul GAL, actorii economici din teritoriu
Notă: Solicitanții sprijinului financiar alocat prin această măsură, care urmează să activeze în domeniul de activitate TIC au obligația să notifice Autoritatea Națională pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații, potrivit legislației în vigoare.

5. Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
6.1 În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte care urmăresc extinderea rețelei de internet de bandă largă (broadband) în localitățile care nu dispun de aceste servicii.
6.1.1 Este eligibilă atât modernizarea unei rețele existente astfel încât să permită viteze mai mari, cât și instalarea unei infrastructuri noi.
6.1.2 Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale (lucrări, echipamente, software, inclusiv toate elementele de reţea) cu o viteză de transfer best effort de minim 30Mbs.
6.1.3 Implementarea unor sisteme de e-guvernare: sistem online de evidență și plată a impozitelor locale, proiecte de tipul „funcționarul electronic”, punerea în folosință a unor sisteme de informare publică/actualizarea acestora (website-ul comunei, portalul de afaceri al comunei, înființarea unui sistem public de anunțuri locale, afișier electronic, info-kiosk etc.)
6.2 Panouri de informare –afişier electronic, aplicaţii online, etc
a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune:
i. creareauneiinfrastructuri de accesbroadband la punct fix (buclălocalăsau ”lastmile”) înzonelefărăacces la internet înbandălargă;
ii. modernizareainfrastructuriiexistente de telecomunicații, înîntregimesauparțial,inadecvată (care prezintăcalitatescăzută, capacitate scăzută, siguranțăscăzutăsauacoperireinsuficientă) sauincapabilăsăofere o calitateminimă a serviciilor broadband.
iii. investițiileeferenteracordării la o rețea de distribuție (backhaul network) învedereaasigurăriiuneiconexiuniadecvate la rețeauamagistrală (backbone network).
b. Crearearețelei de distribuțieșicreareasaumodernizareabuclelor locale,
care, pelângăacțiunile de la pct. a. i) și ii) presupuneși:
i. creareauneiinfrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), înzoneleîn care aceasta nu există, de la punctul de inserțieînrețeauamagistrală de mare capacitate(backbone network) până la punctul local de accesînbandălargă (PLABL), pentru a conectarețeaua de acces local la rețeaua backbone;
ii. investițiileaferentecreăriiuneiinfrastructuri de distribuție (backhaul-network)învedereaasigurăriiuneiconexiuniadecvate la rețeauamagistrală (backbone network) șirealizăriipunctelor de inserțieși a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.
Pentruambeletipuri de acțiuni pot fi eligibile:
– lucrările de realizaresaumodernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network),
de la punctele locale de accesînbandălargă (PLABL) la utilizatorul final;
– realizareasaumodernizarea PLABL, inclusivlucrărileaferentenecesare;
– finanțareaechipamentelortehniceșitoatelucrărilecivileaferenteinstalăriișipuneriiîn
funcțiune a acestora (ca de exemplucanalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);
– finanțareasistemelor de software necesare;
– instalareaelementelor de rețeași a facilitățilorasociateacestora e.g.: switch local
digital șiroutere, puncte de prezență etc.
Acțiuni neeligibile:
6.3 Acțiuni finanțate prin altă măsură din SDL
6.4 Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor,dezvoltare de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilorde broadband.

7. Condiții de eligibilitate
Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită în HG 226/2015.
7.2 În cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie în mod obligatoriu să aibă sediul pe teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud, în schimb este obligatoriu să deschidă punct de lucru în teritoriu iar activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud.
7.3 Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de comunicații în bandă largă este eligibil doar în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele albe intocmită de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM). Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investiții.
7.4 GAL-ul va prevedea în apelul de selecție aferent lansării măsurii faptul că în contractul de finanțare vor fi cuprinse anumite condiții tehnico economice prin care potențialii beneficiari vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice, în vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 154/2012.
7.5 Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de investiții, solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă.Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de construire, se depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar localitatea respectivă nu este eligibilă.”
NOTA:PotrivitcerințelorAgendeiDigitalepentruRomânia 2020, se urmăreșteasigurareaprinproiect a conexiunii la internet înbandălargăpentruviteze de transfer de celpuțin30 Mbps este o obligație, pentruorice tip de beneficiarțintă (utilizator final persoanăfizicăsaujuridică). Vitezele de 1 Mbps pentrupersoanefiziceși 4 Mbps pentrupersoanejuridicesuntspecificațiitehnicevalabileînperioadaanterioară de programare, potrivitStrategieiguvernamentale de dezvoltare a comunicațiilorelectroniceînbandălargăînRomâniapentruperioada 2009-2015 aprobatăprin HG nr. 444/2009.
7.6 Investițiileîninfrastructura de broadband se supuncumulului de minimis.
• GAL va preciza cel puțin în GS faptul că investițiile pentru infrastructura de broadbandintră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1407/20136;

8. Criterii de selecție
Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care:
• Deservesc un număr cât mai mare de locuitori din teritoriul GAL;
• Vor fi punctate suplimentar proiectele depuse de Solicitanți care sunt Beneficiari pe M6.2;
• Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se adresează lucrărilor de modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, în limita alocării financiare a apelului de selecție/ măsurii.
Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează:
• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

10. Indicatori de monitorizare
Indicatori specifici domeniului de intervenție:
– Populație netă care beneficiază de servicii TIC: 5.000
– Numar de gospodarii din spatiul rural: 5
Indicatori locali și specifici LEADER:
– Cheltuiala publică totală: 100.000€
– Locuri de muncă create: 0

Back