Documente

Scopul și obiectivul general al proiectului

Obiectivul principal al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Lider Bistrița-Năsăud prin furnizarea de servicii sociale pentru un grup țintă  de 250 de persoane în cadrul Centrului Multifuncțional de Incluziune Socială Măgura Ilvei.

Se vor furniza servicii de asistență pentru obținerea drepturilor de asistență socială/de reglementare a situației locative pentru 85 de persoane, sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație pentru 40 de copii aflați în risc de abandon școlar din familii defavorizate social din teritoriul GAL Lider Bistrița-Năsăud, informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru 125 de persoane, furnizarea cursului de formare antreprenor în economia socială, consiliere și consultanță antreprenorială, respectiv sprijin pentru elaborarea unui plan de afaceri pentru 98 de persoane, subvenționarea a 5 planuri de afaceri prin acordarea de micro-granturi în valoare de 20.ooo euro, informare și conștientizare pentru combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, activități de implicare civică pentru 15 persoane din Grupul Țintă.

Incluziunea socială și combaterea oricărei forme de discriminare sunt sprijinite în mod direct prin activitățile de furnizare de servicii sociale integrate, sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, informare și conștientizare pentru combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, activități de implicare civică.

Combaterea sărăciei este susținută în mod direct prin: informare, consiliere și mediere pe piața muncii, cursuri de formare, consiliere și consultanță antreprenorială, sprijin pentru elaborarea unui plan de afaceri, oferire de microgranturi și sprijin pentru reglementarea situației locative.

Obiective ale POCU

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general POCU: dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale și de sănătate.

Și la obiectivul specific POCU 5.2: Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextului mecanismului de DRLC.

Obiective specifice

1. Reducerea excluziunii sociale în comunitățile marginalizate aferente SDL prin furnizarea de servicii integrate pentru 250 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din arealul SDL pe o perioadă de 31 luni.

2. Creșterea accesului și participării la educație în rândul comunităților marginalizate prin furnizarea timp de 31 luni de servicii educaționale, de socializare și recreative pentru 40 de elevi din grupul țintă.

3. Reducerea numărului de persoane aflate în pericol de sărăcie prin derularea de măsuri de ocupare pentru 125 de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială din arealul SDL pe o perioadă de 31 de luni, respectiv prin susținerea antreprenoriatului prin furnizarea de servicii de consiliere și consultanță antreprenorială și oferirea a 5 microgranturi pentru înființarea de întreprinderi pe o perioadă de 25 luni.

4. Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului prin derularea unei campanii de informare și conștientizare pe o durată de 25 de luni.

Grupul Țintă
  • Grupul țintă al proiectului va fi identificat și selectat din cadrul teritoriului aferent SDL GAL Lider Bistrița-Năsăud, locație unde vom derula toate activitățile și intervențiile prevăzute prin proiect. Grupul țintă va cuprinde exclusiv următoarea categorie de persoane conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice: 

  • persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în comunitățile marginalizate cu domiciliul în cadrul teritoriilor vizate de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Lider Bistrița-Năsăud finanțată prin măsura LEADER din PNDR 2014-2020.

  • cel puțin 260 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în comunitățile marginalizate cu domiciliul în cadrul teritoriilor vizate de SDL.

Categoriile de persoane care pot face parte din grupul țintă pot fi încadrate în categorii precum:

–  persoane adulte șomere sau inactive

– copii aflați în situații dificile, copii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, din comunitățile dezavantajate socio-economic, copii din familii numeroase sau monoparentale

–  copii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de părinții lor plecați la muncă în străinătate)

–  copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, copii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copii care au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.

– mame minore, adolescenți cu comportamente la risc, copii și tineri ai străzii

– părinți, tutori, îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii

– persoane cu venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil per adult echivalent.

Descrierea și valorificarea rezultatelor

Proiectul propune o serie de activități care vor continua și după încheierea implementării proiectului, acestea vor asigura continuarea, valorificarea și abordarea integrată a rezultatelor.

Pentru a asigura sustenabilitatea proiectului și dezvoltarea calității serviciilor sociale, de asistență juridică și educațională și după finalizarea proiectului, solicitantul va susține crearea de parteneriate între GAL-urile de la nivel național în cadrul activității de organizare a unui schimb de bune practici. Astfel, colaborarea dintre GAL-urile furnizoare de servicii integrate vor colabora și se vor susține ulterior pentru a asigurarea calitățiii acestor servicii prin schimbul continuu de bune practici și expertiză, colaborări în cadrul unor proiecte etc.

Transferabilitatea rezultatelor

Activitatea de sprijin juridic va fi transferată către alte grupuri țintă datorită continuării acestei activități (de exemplu se vor putea consilia alte persoane aparținând grupurilor defavorizate precum șomeri și persoane inactive, în scopul dobândirii unor drepturi sociale). 

După finalizarea proiectului, expertul locuire va realiza evaluări individuale, va susține beneficiarii în întocmirea și depunerea documentației pentru obținerea de beneficii sociale și va facilita comunicarea beneficiarilor cu alți actori relevanți în furniarea de servicii sociale.

Transferabilitatea va fi făcută și prin intermediul echipei de management, expertiza acumulată de aceasta în proiect va putea fi pusă în practică în cadrul altor proiecte.

La nivel național rezultatele proiectului vor putea fi folosite la realizarea datelor statistice referitoare atât numărul proiectelor de dezvoltarea a resurselor umane implementate, cât și numărul de persoane aparținând unor grupuri defavorizate care au beneficiat de servicii sociale integrate.

Back